De gemeente als ondernemer: alleen als het moet

sportstad

De Mededingingswet geeft spelregels die overheidsinstanties zoals gemeenten in acht moeten nemen, wanneer zij economische activiteiten uitvoeren. Zo moeten goederen en diensten worden aangeboden tegen marktconforme tarieven. Op deze wijze wordt concurrentievervalsing voorkomen.

De gemeente mag van deze gedragsregel afwijken wanneer activiteiten worden verricht in het Algemeen Belang. Daar is dan wel een Raadsbesluit voor nodig waarin die activiteiten specifiek worden benoemd. Het besluit dient tevens een krachtige motivering te bevatten waarin ook de belangen van de private ondernemers worden meegewogen.

Op 11 november 2014 bevatte de agenda van de gemeenteraad een voorstel van het College om twee soorten economische activiteiten tot Algemeen belang te verklaren: verhuur en exploitatie van accommodaties voor sport, cultuur, onderwijs etc en diensten voor het openbaar onderwijs.
GB Heerenveen heeft moeite met de ruime formulering van de verklaring. Ook ontbreekt een goede cijfermatige onderbouwing.
Tenslotte zijn de gevolgen voor private ondernemers niet onderzocht.

Even een besluit nemen, om voor een aantal door gemeentebedrijven uitgevoerde economische activiteiten een Verklaring van Algemeen Belang in het kader van de Wet Markt en Overheid af te geven. Als terloops agendapunt, dat in eerste instantie werd geagendeerd als hamerstuk. Volgens GB Heerenveen zitten daar meer haken en ogen aan dan in eerste instantie wellicht verondersteld.
Daarom is, mede namens D66 en de Groen Links fractie, een motie ingediend om het raadsbesluit zo aan te passen, dat uitsluitend limitatief opgesomde en door de Raad geaccordeerde economische activiteiten als Economische Activiteiten van Algemeen Belang worden vastgesteld.
Voorkomen moet worden dat een te ruime definitie van economische activiteiten van algemeen belang een mogelijk bevoordeelde positie voor gemeente of gemeentebedrijven oplevert, dan wel de schijn daarvan oproept.

Een raadsmeerderheid dacht hier anders over waarmee de motie werd verworpen.

 

Lees hier het betoog van Evert Jan Bokhorst.