Gezonde financiën – Gezonde inwoners – Gezonde democratie

Zie ginds komt de stoomboot ...


Behandeling Begroting 2019. Hoofpunten uit de Algemene Beschouwingen.

Sportgemeente mag ambities tonen.

Terwijl de financiële positie van omliggende gemeenten soms zorgelijk is, heeft Heerenveen het huis op orde. Een compliment aan de colleges en de raad van de afgelopen 8 jaren is op zijn plaats. In 2014 hadden we nog een enorme schuldenlast van 165 miljoen euro waarvan we amper de rente konden opbrengen. Er waren stevige maatregelen nodig die vaak pijnlijk waren. Maar inwoners, de ambtelijke organisatie en de politiek mogen trots zijn op de sluitende begroting en gunstige vooruitzichten voor de komende jaren.
Tijdens zijn bezoek in oktober spoorde Commissaris van de Koning Arno Brok de gemeente aan om geen valse bescheidenheid te tonen over de de toekomstmogelijkheden als sportgemeente in het belang van werkgelegenheid en de ontwikkeling van breedtesport.

Jild jout ferstân, sei de advokaat en hy liet him foarút betelje.

Ondanks de gezonde financiën maakt GB Heerenveen zich grote zorgen over dreigende tekorten bij de sociale taken. Onze fractie wil dat het college samen met andere gemeenten en de VNG krachtig protesteert bij de rijksoverheid over de financiering daarvan. Maar we zullen vooralsnog rekening moeten houden met tegenvallers. Om de kwaliteit van de zorg zeker te stellen, steunen we het voorstel om de uitgaven voor het sociaal domein blijvend met 1,9 miljoen te verhogen. Ook zouden we graag zien dat geld dat we nu verplicht stallen bij het rijk, kunnen inzetten voor gemeentelijke zorgtaken.

De burger aan het roer.

Het college huldigt de overtuiging dat de beste ideeën tot stand komen als er wordt samengewerkt. Dat wil men in praktijk brengen door samen met de inwoners de doelen van het Hoofdlijnenakkoord uit te voeren. Voor grote projecten worden participatietrajecten voorgesteld en lopende experimenten als Buitengewoon De Greiden en “Maak het” krijgen een vervolg.
Dit alles heeft ook een relatie met het Thematisch Raadsakkoord.
Deze vormen van nieuwe burgerparticipatie verdienen passende werkbudgetten zodat inspraak en invloed voor de inwoners kunnen uitgroeien tot (mede)eigenaarschap van de leefomgeving. De politiek stelt daarbij duidelijke kaders en zorgt voor objectieve informatie.
GB Heerenveen juicht deze ontwikkeling toe. Het beantwoordt aan de trend dat mensen actief willen meedoen en zorgt ervoor dat de kennis die in de samenleving aanwezig is wordt benut.

Tino van der Ven, fractievoorzitter GB Heerenveen.

Lees hier de volledige beschouwing