Zoet en Zuur

Perspectiefnota 2019

Elk voorjaar bespreekt de gemeenteraad de financiën van de komende jaren aan de hand van de Perspectiefnota. Op 17 juni heeft Tino van der Ven namens GB Heerenveen aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen.

STRUISVOGELPOLITIEK

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019 begon Tino van der Ven met het zuur. Hij waarschuwde voor de financiële risico’s bij het sociaal domein, met name de jeugdzorg. Daar is een tekort van 4 miljoen ontstaan. Raad en college mogen hiervoor hun kop niet in het zand steken. In een motie dringt de raad aan op meer sturing en beheersing alsmede het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn.

NIEUWE ROUTE

Het actief betrekken van de inwoners bij de beleidsontwikkeling is door GB Heerenveen altijd toegejuicht. Voorbeelden zijn de G1000, de Omgevingsvisie en de Energietransitie. De mensen om wie het gaat hebben vaak geweldige ideeën en praktische oplossingen. Dat is de Nieuwe Route waarin het eigenaarschap van inwoners centraal staat.

TOPSPORT

Het behoud en vernieuwen van sportaccommodaties, waaronder de ijshockeyhal, gevoegd bij de ambitie om het CTO te behouden is gemeentelijke financiële topsport. We kunnen veel willen maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven.

TWIJFEL

GB Heerenveen vraagt zich af of het schrappen van vier ton extra op Uitstroom naar Werk wel verstandig is. Het recht op arbeid is niet voor niets een sociaal recht dat is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We houden de vinger aan de pols.

TANDJE ERBIJ

De energietransitie krijgt een goede start. Vooral de ambitie dat iedereen naar eigen vermogen mee kan doen spreekt aan. Om de projecten samen met inwoners, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven van de grond te krijgen zal er in de toekomst nog wel een tandje bijgezet moeten worden.

VRIJWILLIGERSBELASTING

Penningmeesters van buurthuizen en sportclubs liggen vaak wakker hoe de touwtjes aan elkaar te knopen. Er moet nu eindelijk wat gedaan worden aan de drukkende last van de OZB voor maatschappelijke organisaties die op vrijwilligers draaien. Wat de gemeente met de ene hand geeft aan subsidies mag niet met de andere hand worden afgepakt.

KLEINE MOEITE GROOT PLEZIER

Nu het de gemeente financieel beter gaat is het niet meer nodig om te bezuinigen op de subsidie voor het Sinterklaassprookje. In een motie vraagt GB Heerenveen deze waardevolle traditie weer te ondersteunen. Voor de gemeente een klein bedrag, voor de ontvangers een groot plezier.