Gemeenteraad omarmt aanpak centrumplannen

Centrumvisie 16-12-2019

De gemeenteraad heeft op 16 december uitgebreid gesproken over de voorstellen uit de G1000 en de G20 en een belangrijke stap gezet door de Centrumvisie Heerenveen unaniem aan te nemen. Daarin wordt vastgelegd hoe het vervolg eruitziet, wie erbij betrokken zijn en hoe de financiering geregeld gaat worden.

Om te zien waar we nu staan moeten we even terug in de tijd.
Vóór de laatste verkiezingen heeft de gemeenteraad een motie van Roelf van der Woude aangenomen waarmee de basis is gelegd voor het Thematisch raadsakkoord 2018-2022 dat het lokale democratische proces een nieuwe vorm en inhoud geeft.
Voor het thema “Vitale ontwikkeling van het centrum, wijken en de dorpen” is voor het centrum van Heerenveen het G1000 project uitgevoerd. Een enthousiaste groep inwoners leverde ideeën voor het centrum die zijn uitgemond in een Burgerbesluit. De gemeenteraad heeft dit besluit op 24 juni unaniem overgenomen en het college gevraagd om te kijken naar de haalbaarheid en de financiële consequenties. Ook de door de centrumondernemers aangeleverde voorstellen zouden daarin moeten worden meegenomen.
In nauw overleg met de G1000 Monitorgroep, ondernemers en anderen is door ambtenaren en deskundigen hard gewerkt aan een zogeheten quickscan. Aan de hand daarvan kon de raad op 16 december de hoofdlijnen van een integrale centrumvisie vaststellen alsmede een investeringsagenda voor het centrum. Per gebied wordt gekeken naar de volgorde en de haalbaarheid van de plannen. Met betrokken stakeholders worden afspraken gemaakt over de programmaorganisatie en de afstemming van de benodigde investeringen en de informatievoorziening.

In zijn bijdrage namens GB Heerenveen herinnerde Roelf van der Woude aan de aanvankelijke scepsis bij sommige centrumondernemers die gaandeweg omsloeg in enthousiasme.
Meerdere fractie vroegen terecht aandacht voor een zorgvuldig vervolg van het proces met het oog op betaalbaarheid van de onderdelen, de samenhang met de gemeente als geheel en de positie en rol van de raad. Uiteindelijk omarmde de gehele raad de voorgestelde aanpak.

De Centrumvisie Heerenveen is hier te lezen