Betaald parkeren centrum Heerenveen terug naar 18:00 uur

Dit vraagt GemeenteBelangen bij de behandeling van de begroting 2023-2026 in de gemeenteraadsvergadering van 10 november. De partij wil de tijd dat je betaald parkeert weer terug van 20:00 uur naar 18:00 uur.

Parkeren in het centrum van Heerenveen is duur. Veel inwoners doen hun boodschappen in omliggende plaatsen als Wolvega, Joure en Gorredijk. Het geeft ook extra parkeerdruk in De Greiden en De Akkers.

In deze dure tijden wil GemeenteBelangen het betaald parkeren aanpassen naar 18 uur. Dit kost de Gemeente 200.000 euro maar het levert veel op. Hiermee worden inwoners en ondernemers, denk aan de centrum-supermarkten, horeca en bioscoop, geholpen.

UDATE
In de raadsvergadering van 10 november 2022 is gestemd over het betaald parkeren in het centrum. GemeenteBelangen wil de tijden weer aanpassen van 20 uur naar 18 uur. Zie ook: https://www.grootheerenveen.nl/…/gemeentebelangen-wil…
Samen met Heerenveen Lokaal en FNP is hiervoor een amendement ingediend. Ondanks steun van ChristenUnie en SP is het helaas niet gelukt. Het resultaat van de stemming: 10 voor, 20 tegen.
De argumenten van de tegenstemmers waren niet overtuigend en gingen van “het kost ongedekt geld” via “geen jojo-beleid” tot “we willen een autoluw centrum”.
Het is jammer dat de collegepartijen deze kleine stap niet hebben willen zetten om onze ondernemers en inwoners in deze dure tijden tegemoet te komen.
GemeenteBelangen blijft overigens voor het helemaal afschaffen van het betaald parkeren in het centrum.

Zwemschool kopje onder door energiekosten

Vanuit het niets lezen we in de krant dat Zwemschool Ebert failliet verklaard is. De hoge energiekosten hebben het meer dan veertig jaar oude bedrijf de das om gedaan. Deze sportschool was een welkome aanvulling op de zwemlessen die aangeboden worden door Sportstad.

Het gevolg hiervan is dat er een bijzondere onveilige situatie ontstaat. Immers, jonge kinderen leren niet meer tijdig zwemmen. Navraag leerde dat er bij Sportstad een wachtlijst van 3 jaar is. Daar komt nog bij dat de ouders al een fors bedrag betaald hebben, wat “weg” is. Nu staan ze weer voor dezelfde kosten.

Namens GemeenteBelangen heeft Elly Bijlsma het college gevraagd of men op de hoogte was van de penibele situatie waarin de zwemschool verkeerde, of er bij de gemeente voor hulp is aangeklopt en of de gemeente de helpende hand heeft willen bieden. GemeenteBelangen wil ook graag weten wat de gemeente kan doen om kinderen weer tijdig te leren zwemmen.

Zuinig op onze historie met het oog op de toekomst

Het jaarverslag van Hûs en Hiem roept de vraag op of de gemeente wel voldoende toezicht houdt bij de uitvoering van plannen en of de gemeente nieuwe ontwikkelingen, zoals kleine particuliere windmolens, goed volgt.
Ook adviseert Hûs en Hiem om het erfgoedbeleid voor alle dorpen en het gehele buitengebied beter af te stemmen.
Denk bijvoorbeeld aan Oranjewoud, waar verschillende zaken spelen: Tjaarda en Van der Valk, de geplande MTB-route en de plannen rond Klein Jachtlust.
Namens GemeenteBelangen heeft Jerry Speel gevraagd wat het college met de aanbevelingen van Hûs en Hiem gaat doen.

Zomerijs Thialf niet op kosten van de gemeenschap

De kosten van het zomerijs zijn 30.000 euro per week voor de grote baan plus de helft van dat bedrag voor de shorttrack, aldus interim-directeur Minne Dolstra begin augustus bij Omrop Fryslân. Het geld komt voor een deel van de schaatsers zelf, NOC*NSF en de KNSB, maar ook van de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân als aandeelhouders.
GemeenteBelangen draagt het iconische Thialf een warm hart toe maar in deze tijden van energiearmoede en inflatie vraagt de fractie zich af of dit te verdedigen is. Er zijn teveel onzekerheden omtrent de bijdragen van het Rijk, de KNSB en de SPUK-gelden.
Op de vraag van raadslid Ankie Speel wat het risico is als Brussel steun aan Thialf ziet als ongeoorloofde staatssteun, antwoordde dhr Pijlman van de gemeente dat het probleem dan bij Thialf ligt. De geldzorgen van Thialf blijven zich opstapelen.
Ankie Speel maakt zich grote zorgen over de mensen in Heerenveen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. De inwoners en bedrijven van Heerenveen moeten niet daar bovenop de rekening van Thialf gepresenteerd krijgen!

De Trein

Op 30 juni 2022 presenteert het nieuwe college van B&W zijn plannen met een Hoofdlijnenakkoord. Het leest als een prachtige treinreis die je niet mag missen. Fraaie panorama’s worden je beloofd tijdens deze reis. Iedereen mag mee. Iedereen mag meedenken, meedoen en instappen.

De trein bestaat uit 10 wagons: Van 01 Gezond welzijn en vernieuwen tot en met wagon 09 Energie van morgen. Wat er in de tussenliggende wagons plaatsvindt kan iedereen in het document nalezen.

Er is gekozen voor maar liefst vijf conducteurs op deze trein: dat zijn de vijf wethouders. GemeenteBelangen vindt dit er één teveel. Vijf wethouders was kennelijk een keuze om elke coalitiepartij te laten instappen, in plaats van dat dit nut en noodzaak dient.

Wagon 10, die waarschijnlijk ook gaat aanhaken, is de wagon Uitbreiding ambtelijke organisatie omdat de huidige wagon voor vertrek al piept en kraakt. Wij vragen ons oprecht af of wagon 10 nodig is. Je kan ook met elkaar een takendiscussie voeren en prioriteiten stellen, wat je wel en niet wil oppakken als gemeentelijke organisatie.

Wat GemeenteBelangen in het het Hoofdlijnenakkoord mist is dat het nergens concreet en “smart” wordt. Daarmee wordt tijd gekocht. De vertaling in geld en menskracht worden gedaan in de Perspectiefnota 2023. En definitieve uitwerking pas in de Begroting 2024. Men laat hier kostbare tijd verloren gaan. De trein loopt dus vóór vertrek al enorme vertraging op. Een gemiste kans.

Nergens in het akkoord staat hoe men iets wil gaan bereiken. Er staat wel wat men wil. Het enige wat concreet is opgeschreven is dat er wordt gezorgd voor het voortbestaan van verenigingen en maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen. GemeenteBelangen gaat ervan uit dat MFC de Kompenije dus blijft bestaan.

Er wordt ons een prachtige treinreis aangeboden. We willen graag instappen, maar missen nog de eindbestemming en de kostprijs van het treinkaartje. We missen een financiële doorkijk naar de mogelijkheden.

GemeenteBelangen zal aansluiten tijdens de reis de komende jaren, in elke wagon. We zullen meedenken en onze visie en mening geven en meewerken om het akkoord “smart” te maken.
We spreken daarbij de wens uit dat het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 niet eindigt als de laatste treinreis van de FYRA…

Tino van der Ven, Fractievoorzitter GemeenteBelangen

Het festival als klaslokaal

Op donderdag 2 juni organiseerde het Oranjewoud Festival het educatieve programma “Het festival als klaslokaal.” Deze samenwerking had als doel om meer basisschoolleerlingen kennis te laten maken met cultuur. Een zestal klassen uit het primair onderwijs deden mee.
Ons raadslid Ankie was om 11 uur aanwezig en kreeg een rondleiding verzorgd door dhr Yoram Ish-Hurwitz, artistic director van het Oranjewoud Festival. Er werd op een speelse en interactieve manier kennis gemaakt met een aantal kanten van de wereld van muziek. Er werden in totaal negen workshops en activiteiten aangeboden. Ieder kind kon aan vijf daarvan deelnemen. Om 12.30 uur gingen alle kinderen gezamenlijk naar de afsluitende voorstelling Maestro Jules en De Woeste Waai. De kinderen genoten zichtbaar van cultuur, aldus Ankie. Ze zag allemaal blije gezichten.

Energietoeslag voor minima

De gemeente Heerenveen is inmiddels gestart met het uitbetalen van de eenmalige energietoeslag. Tot 30 april hebben de mensen die bij de gemeente bekend zijn de toeslag ontvangen en vanaf 1 mei konden anderen, die aan de voorwaarden voldoen, een aanvraag indienen.

Namens GemeenteBelangen heeft Elly Bijlsma in de commissie SamenlevingsZaken de volgende vragen gesteld:

  • Hoeveel toeslagen zijn uitgekeerd t/m 30-4, dus aan de “bekende” mensen?
  • Hoeveel aanvragen voor de toeslag na 1-5 zijn er inmiddels ontvangen en uitgekeerd
  • Is de indruk van de gemeente dat iedereen die hiervoor in aanmerking komt de aanvraag inmiddels heeft ingediend?
  • Wordt er nog actie ondernomen om (meer) mensen te attenderen op deze regeling?

De wethouder gaf aan dat tot 30 april 1400 “bekende” mensen het bedrag hebben ontvangen. Dit zijn mensen met een bijstandsuitkering.
Vanaf 1 mei zijn 600 aanvragen gedaan, hiervan zijn er 100 afgehandeld en uitbetaald. Deze aanvragen worden eerst getoetst dus dat duurt wat langer.

De gemeentewebsite wordt erg goed bezocht, mogelijk ook door de landelijke aandacht (zo’n 600 bezoekers in een week) en ook zijn er veel telefoontjes bij het klantcontactcentrum binnengekomen (ruim 800 tot eind mei).
Er zal nogmaals aandacht aan worden geschonken middels de lokale pers. De wethouder was blij met de vragen en komt er graag later nog eens op terug om de stand van zaken door te geven.

Survival Run De Knipe – Hoe lang nog?

Na 2 jaar pauze vanwege corona kon het spektakel in De Knipe eindelijk weer doorgaan. Namens GemeenteBelangen is Elly Bijlsma op zondag een kijkje gaan nemen: “Die dag kwamen o.a. de toppers voor de 21 km aan de start en hebben we deze op de fiets gevolgd op hun parcours.”

De Survival Run is een groots opgezet, meerdaags evenement. Zo deden op donderdag en vrijdag zo’n 1600 leerlingen van de basisscholen in Heerenveen mee. Het is een prachtig voorbeeld van samenwerking in een dorp om dit te kunnen organiseren. De weergoden werkten deze keer prima mee!

Elly sprak ook nog met iemand van de organisatie. Ze hoorde dat Staatsbosbeheer steeds meer beperkingen oplegt. Dit vanwege het broedseizoen waarin het evenement altijd plaatsvindt. Een groot deel van het parcours gaat door het bos en men mag dan niet van alle paadjes gebruik maken. “Het is te hopen dat de maatregelen niet zo streng worden dat het bijzondere karakter van de Survival Run verloren gaat!”

Waar komt de nieuwe mountainbike route?

Foto: Antea Group

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group bestaat 70 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt in de omgeving van het kantoor in Heerenveen een officiële fietsroute voor mountainbikers gerealiseerd. Met deze MTB-route wil Antea Group fietsliefhebbers in Friesland een nieuwe uitdaging bieden en tevens de natuur in het gebied versterken.

Tekentafel voor favoriete routes
Op zaterdag 14 mei organiseerde het bureau een ‘MTB drive-thru’ waar fietsers geïnformeerd worden over de plannen. Ook was er gelegenheid om zelf ideeën aan te dragen voor de nieuwe route.

Foto: Heerenveense Courant

De MTB drive-thru vond plaats op de campus van Antea Group aan de Koningin Wilhelminaweg in Heerenveen. Er was een grote tekentafel aanwezig om favoriete routes in te tekenen en wensen, ideeën en tips voor een innovatieve en duurzame MTB-route achter te laten. Bij de realisatie van de nieuwe Friese mountainbike-trail werkt Antea Group samen met de gemeente Heerenveen, Staatsbosbeheer, Toerclub Heerenveen en de MTB Stichting Heerenveen.

Ankie en Jerry Speel van GemeenteBelangen Heerenveen spraken met de verschillende partijen. En ook met bewoners. Want die maken zich zorgen over waar de mtb-route komt. Begrijpelijk, want kunnen mensen nog rustig hun hond uitlaten? Kunnen de kinderen rustig spelen? Hebben inwoners invloed op waar de route komt?

Ankie heeft daarom onderstaande vragen op 15 mei naar Antea gemaild.

– Wie zijn er vanaf het begin betrokken bij de aanleg van de mtb route?
– Wanneer wordt het besluit genomen waar de route komt?
– En wanneer wordt de route gerealiseerd?
– Wat zijn de signalen vanuit de bewoners?
– Welke opties zijn er waar de route kan komen?
– Wat zijn de wensen vanuit de bewoners, over waar de route komt?
– Hebben bewoners invloed op waar de route komt?
– Hoe wordt er gecommuniceerd over de uitkomsten van zaterdag 14 mei?
– Hoe gaat het proces rondom dit plan verder?

GemeenteBelangen, uw lokale partij altijd dichtbij, komt op voor onze inwoners.

1 2 3 4 12