33 miljoen voor een nieuw gemeentehuis


Wat moeten we daarvan denken?
Maandag 19 december 2022 beslist de gemeenteraad van Heerenveen over een nieuw gemeentehuis van 33 miljoen euro. Ja, u leest het goed: 33 miljoen… Dat is erg veel geld in de deze tijd van dure boodschappen, energiearmoede en inflatie. Waarschijnlijk wordt het zelfs wel meer, want alles wordt duurder!

Heerenveen heeft een historie van sloop
Ook nu weer is het plan: sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis op de huidige locatie. Gelukkig wel met behoud van Crackstate als gemeentekantoor. Kennelijk heeft de historie ons wel geleerd om zuinig te zijn op dit monumentale pand.
Het alternatief, het gemeentehuis moderniseren en energiezuiniger te maken wordt geschat op € 6 miljoen. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen rondom duurzaamheid. Wethouder Rozema vergelijkt renovatie van het huidige gemeentehuis met “flink investeren in een oude auto, die over enkele jaren vervangen moet worden door een nieuwe elektrische auto”. Een bijzondere vergelijking in een tijd waarin veel inwoners het hoofd boven water proberen te houden!

Even inzoomen op de financiën
Nieuwbouw: Investeringskosten 33 miljoen, exploitatielasten (jaar 1) 1,74 miljoen, integraal kostenniveau (50 jaar) 111,3 miljoen. Nieuwbouw heeft de beste papieren als het gaat om duurzaamheid. Een gasloos en energieneutraal gemeentehuis. Hierdoor voldoet de nieuwbouw aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. Crackstate is een ander geval. Doordat het een monumentale status heeft, gelden er andere wettelijke regels. Daarmee zal de verduurzaming zijn grenzen kennen.

Er is geen reden reden voor haast
Is renoveren van het huidige gemeentehuis wellicht een beter idee? De kosten hiervan bedragen circa 6 miljoen volgens Twynstra Gudde. Door renovatie voldoet het gemeentehuis aan de arbo-eisen en krijgt het energielabel A. De nieuwbouwscenario’s kunnen dan voorlopig van tafel en we voldoen aan de wettelijke eisen wat betreft Arbo en verduurzaming. Heerenveen stelt hiermee zijn ambitieniveau bij van 5 sterren naar 3 sterren, waar het gaat om de gemeentelijke huisvesting. En we hebben tot minstens 2030 de tijd voordat eventuele nieuwbouw noodzakelijk is. Nieuwbouw die tegen die tijd wellicht veel klimaat- en milieuvriendelijker kan op dit moment. Want de ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil.

Veel inwoners zakken nu door het ijs. Kan het Noodfonds en het Budgetloket hun helpen?

Op 12 december 2022 werd in de commissie SaZa (samenlevingszaken) gesproken over hoe we onze inwoners kunnen helpen, als het gaat om ons Armoedebeleid. Het Noodfonds is er voor iedereen, met ondersteuning in natura, voor diegene die niet meer in zijn/haar dagelijkse levensonderhoud kan voorzien, aldus wethouder Sytsma. Voor meer informatie zie: https://www.heerenveen.nl/zorg-en-uitkeringen/noodfonds/
Daarnaast is er een budgetloket, een fysiek loket waar je naartoe kunt gaan. Voor de openingstijden, zie: https://www.grootheerenveen.nl/grootheerenveen/algemeen/budgetloket-van-start-in-heerenveen
Steunpunt de Barones helpt mensen die problemen of vragen hebben op sociaal-juridisch gebied, zoals met uitkeringen, belastingen, toeslagen, kwijtscheldingen, bezwaren. De Barones geeft aan (aldus wethouder Sytsma) dat het vooral voor veel ouderen problematisch wordt.

Ankie Speel stelde vragen over de toegankelijkheid van het noodfonds. Hoe worden niet-digitale inwoners geholpen? Kan er een rechtstreeks telefoonnummer komen? Kan er een fysiek Noodfondsloket komen waar onze inwoners naartoe kunnen gaan?
Wethouder Sytsma antwoordde dat er een rechtstreeks telefoonnummer komt en dat er een reclamecampagne wordt gestart. Via onze Meitinkers kunnen inwoners ook contact opnemen met het Noodfonds.
In het nieuwe jaar 2023 volgt er in de commissie SaZa een kaderstellend debat over het Armoedebeleid met als doel het vergroten van de bestaanszekerheid.

1000 euro energiesteun

“Huishoudens met een laag inkomen moeten sneller geholpen worden vanwege de gestegen energieprijzen,” vindt Tino van der Ven, fractievoorzitter van GemeenteBelangen in Heerenveen.

In december werd een bedrag van 200 euro toegezegd aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Vrijdag werd bekend dat het kabinet de tegemoetkoming gaat verhogen naar 800 euro. Door de trage Haagse besluitvorming hebben de mensen die er recht op hebben nog geen geld gezien.

GemeenteBelangen wil dat de beloofde 200 euro zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Dat komt bovenop de rijkssteun en kan uit de gemeentelijke reserves. “We accepteren niet dat de huishoudens moeten wachten tot Den Haag de regels heeft vastgesteld.” zegt Van der Ven. De aangekondigde 800 euro van de regering kan later.
De totale energiesteun komt daarmee op 1000 euro. “We weten dat dit nog niet genoeg is om de stijgende energielasten te kunnen opvangen. Maar het geeft de mensen voorlopig wat lucht.”

“Als we nu niet handelen zullen heel veel huishoudens in de problemen komen en dat heeft ook voor de gemeente financiële gevolgen. Want die moet dit uiteindelijk opvangen,” aldus Van der Ven.

Energiearmoede dreigt niet alleen voor mensen met een smalle beurs. Daarom wil GemeenteBelangen ook meer vaart zetten achter de plannen om woningen energiezuiniger te maken. Dit is voor de partij een topprioriteit bij de komende collegeonderhandelingen.