Financiën 2022

GemeenteBelangen Heerenveen ziet dat Heerenveen als Gouden Plak zijn glans verliest.

Zo lezen we in de themajaarrekening dat onze beschikbare bedrijfs- en woningbouwgronden aan het afnemen zijn. Daarnaast hebben de stijgende kosten invloed op onze grondexploitaties. Het resultaat  over het jaar 2022 is “slechts” 320.000 euro positief.

Het vet verdwijnt van de botten en dat is best zorgelijk, vindt u ook niet?

Er komen uitdagende tijden aan. Tijden waarin communicatie en participatie met onze inwoners, organisaties en bedrijven van onschatbare waarde zijn. Draagvlak van onderop is nodig om de juiste dingen te kunnen doen.

Of, zoals Michel Moore zei: “Als we niet meer participeren houden we op een democratie te zijn”.

Wat ons positief stemt is onze huidige Algemene Reserve van 56,6 miljoen euro. Er is wat vet op de botten. Maar ook deze reserve vraagt om realistisch en verbindend leiderschap dat verder vooruit ziet dan 4 jaar.

Meer dan een miljoen over van Jeugdzorg?

In de commissie AZ van 12 december 2022 heeft Jerry Speel financiële vragen gesteld over het jeugdbeleid naar aanleiding van het 4e verzamelbesluit 2022.
Hierin staan de afwijkingen op het bestaande beleid ten opzichte van de begroting 2022. Op blz 19 van de begroting 2023 waren de lasten in 2021 24 miljoen, in de begroting 2022 26,6 miljoen en in de begroting 2023 28,3 miljoen.
Hoe kan het dat er nu 1,1 miljoen over is? Ons wordt continu verteld dat elk jaar meer kinderen hulp nodig hebben en dat de kosten jaarlijks 10% stijgen.
Wethouder Rinkes moest de vraag terugkoppelen naar de afdeling jeugd. Zij komt hier schriftelijk op terug. Wij wachten in spanning af.

De Trein

Op 30 juni 2022 presenteert het nieuwe college van B&W zijn plannen met een Hoofdlijnenakkoord. Het leest als een prachtige treinreis die je niet mag missen. Fraaie panorama’s worden je beloofd tijdens deze reis. Iedereen mag mee. Iedereen mag meedenken, meedoen en instappen.

De trein bestaat uit 10 wagons: Van 01 Gezond welzijn en vernieuwen tot en met wagon 09 Energie van morgen. Wat er in de tussenliggende wagons plaatsvindt kan iedereen in het document nalezen.

Er is gekozen voor maar liefst vijf conducteurs op deze trein: dat zijn de vijf wethouders. GemeenteBelangen vindt dit er één teveel. Vijf wethouders was kennelijk een keuze om elke coalitiepartij te laten instappen, in plaats van dat dit nut en noodzaak dient.

Wagon 10, die waarschijnlijk ook gaat aanhaken, is de wagon Uitbreiding ambtelijke organisatie omdat de huidige wagon voor vertrek al piept en kraakt. Wij vragen ons oprecht af of wagon 10 nodig is. Je kan ook met elkaar een takendiscussie voeren en prioriteiten stellen, wat je wel en niet wil oppakken als gemeentelijke organisatie.

Wat GemeenteBelangen in het het Hoofdlijnenakkoord mist is dat het nergens concreet en “smart” wordt. Daarmee wordt tijd gekocht. De vertaling in geld en menskracht worden gedaan in de Perspectiefnota 2023. En definitieve uitwerking pas in de Begroting 2024. Men laat hier kostbare tijd verloren gaan. De trein loopt dus vóór vertrek al enorme vertraging op. Een gemiste kans.

Nergens in het akkoord staat hoe men iets wil gaan bereiken. Er staat wel wat men wil. Het enige wat concreet is opgeschreven is dat er wordt gezorgd voor het voortbestaan van verenigingen en maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen. GemeenteBelangen gaat ervan uit dat MFC de Kompenije dus blijft bestaan.

Er wordt ons een prachtige treinreis aangeboden. We willen graag instappen, maar missen nog de eindbestemming en de kostprijs van het treinkaartje. We missen een financiële doorkijk naar de mogelijkheden.

GemeenteBelangen zal aansluiten tijdens de reis de komende jaren, in elke wagon. We zullen meedenken en onze visie en mening geven en meewerken om het akkoord “smart” te maken.
We spreken daarbij de wens uit dat het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 niet eindigt als de laatste treinreis van de FYRA…

Tino van der Ven, Fractievoorzitter GemeenteBelangen

Meevallers geven ruimte

Minder stijging OZB. Meer aandacht voor jongeren. Energiearmoede bestrijden. Dat zijn de opvallendste uitkomsten van het begrotingsdebat in de gemeenteraad.

In zijn praatje benoemde Tino van der Ven ook de zorgen die zijn fractie heeft over de financiële risico’s rond Sportstad. Wel is hij blij dat er extra geld naar Jeugdzorg gaat en dat er samen met jongeren gekeken gaat worden hoe blijvend negatieve effecten van Covid-19 voorkomen kunnen worden.

Lees hier het betoog van Tino vd Ven

Koorddansen

De financiële situatie van de gemeente is zo wankel dat er beslissingen nodig zijn die veel mensen gaan voelen. Het is verleidelijk om te doen of dat niet nodig is. “Maar GB Heerenveen wil niet voor die verantwoordelijkheid weglopen,” zei fractievoorzitter Tino van der Ven bij de behandeling van de Perspectiefnota.
Wat de situatie zo triest maakt is dat de tekorten zijn ontstaan door het beleid van de rijksoverheid. De gemeente heeft er veel taken op sociaal gebied bij gekregen maar de rijksvergoedingen zijn onvoldoende aangepast.

In de Perspectiefnota doet het college voorstellen om de begroting weer op orde te brengen.
Bij enkele daarvan plaatst GB Heerenveen een kanttekening.
– De collectieve ziektekostenverzekering moet in stand blijven. Het gaat om ruim 2000 mensen à 187 euro per persoon. Een gemeente die pretendeert sociaal te zijn moet deze 375000 euro vrij moet kunnen spelen in de begroting van ruim 150 miljoen.
– Verlaging subsidie sportstimulering (buurtsportcoaches). Ook dit ligt bij de fractie van GB Heerenveen zwaar op de maag. Heerenveen Stad van Sport kan het niet maken om aan de ene kant structureel geld vrij te maken voor Thialf en tegelijkertijd het stimuleren van deelname aan sport af te bouwen. Dat is met elkaar in tegenspraak.
– Verhoging OZB en verhogen parkeerinkomsten is voor GB Heerenveen een bittere pil. We komen er helaas er niet onderuit. Maar hierbij moeten dorpshuizen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen worden ontzien. Zij draaien vrijwel geheel op vrijwilligers en vervullen een sleutelrol in de samenleving. GB Heerenveen vindt sinds jaar en dag dat deze OZB heffing uitpakt als een verwerpelijke “vrijwilligersbelasting”.
Veel meer ziet GB Heerenveen in een bepaalde vorm van evenementen belasting. Dorpsfeesten moeten daar uiteraard van worden vrijgesteld.
– Vier ton per jaar voor Thialf lijkt ook veel geld. Toch is het te verdedigen. Het is amper een kwart procent op de gemeentebegroting en wij menen dat investeren in topsport zich in veelvoud uitbetaalt voor de breedtesport.
“Maar er is wél een grens aan wat maatschappelijk verdedigbaar is. Kosten voor topsport mag je niet afwentelen op burgers,” vindt Tino van der Ven.

“Op weg naar een nieuw evenwicht”, is het thema van de perspectiefnota. Wat GB Heerenveen betreft had de titel ook “Koorddansen” kunnen zijn, gezien de instabiele financiële situatie van de gemeente.

Tino van der Ven: “We zullen de tering naar de nering moeten zetten. Dat is een opgave die de iedereen aangaat. Daarom zijn we blij met de vele reacties van de inwoners over waar wel en niet op te bezuinigen. Het laat zien dat veel mensen open staan voor participatie en constructief meedenken. Als lokale partij kunnen we dit alleen maar toejuichen.”

Tekorten Jeugdzorg opgelost?

begroting

Sinds de overheveling van de jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten, die tegelijk een forse bezuiniging inhield, is de jeugdzorg ook voor Heerenveen een loden last. Het is zelfs de belangrijkste reden dat de gemeente financieel op de rem moet trappen.
Met een extra bedrag van 1,3 miljard wil de Rijksoverheid nu de tekorten in de jeugdzorg aanpakken. Samen met de al toegezegde 300 miljoen komt er 1,6 miljard beschikbaar voor de noodlijdende gemeenten.
Dat heeft gevolgen voor de begrotingen van Heerenveen op korte en lange termijn en op de aangekondigde ombuigingen. Raadslid Elly Bijlsma van GB Heerenveen heeft het college gevraagd hier snel op te reageren omdat de raad binnenkort moet beslissen over de financiële planning van de gemeente.

Grotere rol samenleving bij op orde brengen gemeentefinanciën

2020-11-10-raad

In een digitale raadsvergadering op maandagavond 9 november is een sluitende begroting voor 2021 vastgesteld. Een prestatie die lof verdient, vanwege de onzekerheid over de gevolgen van corona en de financiële blunder waardoor de gemeente jaarlijks 2 miljoen minder kan uitgeven.

De geldproblemen zijn voor nu even vooruitgeschoven maar op termijn gaan de gevolgen niet uitblijven. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen moeten daarom betrokken worden bij de oplossingen om de gemeentefinanciën op orde brengen.

Lees meer

Financiële flater: raad pakt de regie

tino-debat-financiën

Boosheid en verbijstering zetten de toon in de raadsvergadering van maandag 7 september.
Het ging over de miljoenen-flater bij de financiële meerjarenplanning van de gemeente Heerenveen.
Ongenoegen was er ook over de manier waarop het college hiermee naar buiten was gekomen.

Lees meer

Noodkreet aan het Rijk

roelf-30-9-2019

Veel raadsleden steunen de oproep van de Zoetermeerse gemeenteraad om een vuist te maken tegen het financieel afknijpen van gemeenten door het rijk. Zoetermeer wil onder andere het indienen van de begroting uitstellen en het overleg met het rijk opschorten.

Lees meer

1 2