De Trein

Op 30 juni 2022 presenteert het nieuwe college van B&W zijn plannen met een Hoofdlijnenakkoord. Het leest als een prachtige treinreis die je niet mag missen. Fraaie panorama’s worden je beloofd tijdens deze reis. Iedereen mag mee. Iedereen mag meedenken, meedoen en instappen.

De trein bestaat uit 10 wagons: Van 01 Gezond welzijn en vernieuwen tot en met wagon 09 Energie van morgen. Wat er in de tussenliggende wagons plaatsvindt kan iedereen in het document nalezen.

Er is gekozen voor maar liefst vijf conducteurs op deze trein: dat zijn de vijf wethouders. GemeenteBelangen vindt dit er één teveel. Vijf wethouders was kennelijk een keuze om elke coalitiepartij te laten instappen, in plaats van dat dit nut en noodzaak dient.

Wagon 10, die waarschijnlijk ook gaat aanhaken, is de wagon Uitbreiding ambtelijke organisatie omdat de huidige wagon voor vertrek al piept en kraakt. Wij vragen ons oprecht af of wagon 10 nodig is. Je kan ook met elkaar een takendiscussie voeren en prioriteiten stellen, wat je wel en niet wil oppakken als gemeentelijke organisatie.

Wat GemeenteBelangen in het het Hoofdlijnenakkoord mist is dat het nergens concreet en “smart” wordt. Daarmee wordt tijd gekocht. De vertaling in geld en menskracht worden gedaan in de Perspectiefnota 2023. En definitieve uitwerking pas in de Begroting 2024. Men laat hier kostbare tijd verloren gaan. De trein loopt dus vóór vertrek al enorme vertraging op. Een gemiste kans.

Nergens in het akkoord staat hoe men iets wil gaan bereiken. Er staat wel wat men wil. Het enige wat concreet is opgeschreven is dat er wordt gezorgd voor het voortbestaan van verenigingen en maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen. GemeenteBelangen gaat ervan uit dat MFC de Kompenije dus blijft bestaan.

Er wordt ons een prachtige treinreis aangeboden. We willen graag instappen, maar missen nog de eindbestemming en de kostprijs van het treinkaartje. We missen een financiële doorkijk naar de mogelijkheden.

GemeenteBelangen zal aansluiten tijdens de reis de komende jaren, in elke wagon. We zullen meedenken en onze visie en mening geven en meewerken om het akkoord “smart” te maken.
We spreken daarbij de wens uit dat het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 niet eindigt als de laatste treinreis van de FYRA…

Tino van der Ven, Fractievoorzitter GemeenteBelangen

Tastbare resultaten tellen

De plannen voor het centrum van Heerenveen zijn een eerste uitwerking van het G1000 burgerbesluit. En daarmee een belangrijke stap in de verwezenlijking van het Raadsakkoord 2018-2022 waarin de vitale ontwikkeling van dorpen en het centrum een hoofdthema vormt. Aan de basis van dit akkoord staat de raadsbreed gesteunde motie van Roelf van der Woude voor een open bestuursstijl met een grotere rol voor raad én burgers.
“We zien dat het niet bij mooie woorden is gebleven maar dat er daadwerkelijk resultaten worden geboekt. Ook samen met de dorpen worden nu plannen uitgewerkt,” stelt Van der Woude met plezier vast.

Bekijk hier een video-impressie van de plannen

De luiken open

Maak het

“De luiken open voor een frisse wind.” Zo begon ons verkiezingsprogramma. We wilden af van de traditionele politiek, die van collegepartijen stemvee maakt en de oppositie buitenspel plaatst. Om de vertegenwoordigende rol van de gemeenteraad goed uit de verf te laten komen, zou een andere politiek nodig zijn. Geen dichtgetimmerd collegeprogramma maar een raadsbreed programma.

Het politieke debat zou daarom gevoerd worden waar het hoort: in de gemeenteraad. Daarnaast moest er ruimte komen voor burgerpanels en andere nieuwe vormen van participatie. Welnu, met het Thematisch Raadsakkoord 2018-2022 worden we op onze wenken bediend.

Kennis en betrokkenheid

De samenleving is er klaar voor om het lokale democratische proces een nieuwe vorm en inhoud te geven. Veel inwoners zijn betrokken bij de eigen wijk, dorp of straat en actief in het lokale verenigingsleven. Er is veel kennis over allerlei zaken onder de mensen, van deze kennis moeten we gebruik maken om de leefbaarheid in dorp en wijk op peil te houden.
Om dit allemaal te bereiken is een andere bestuurscultuur nodig. We moeten durven loslaten en vertrouwen geven. De tijd dat de gemeente weet wat goed voor de mensen is, is definitief voorbij. Talloze beleidsnota’s zijn er geschreven in petit comité. Loopt u maar achter ons aan. We maken nu de omslag naar een gemeenteraad die doelen stelt, er geld voor regelt en vertrouwen heeft in de overvloedig aanwezige kennis van betrokken inwoners en professionals. Regie in plaats van regime.

Gestold wantrouwen

In het begin van deze eeuw heeft het dualisme zijn intrede gedaan. Bedoeld om de politiek transparanter en daarmee aantrekkelijker te maken. Dat is echter nooit goed van de grond gekomen, ook niet in de gemeente Heerenveen. Vaak werd het tegendeel bereikt en hielden coalitiepartijen elkaar angstvallig in de houtgreep. Coalitieakkoorden waren eigenlijk gestold wantrouwen. De oppositiepartijen met hun achterban, met hun kennis en betrokkenheid, met hun netwerk en goede ideeën, hadden het gevoel dat ze er vier jaar voor spek en bonen zaten. Er was wel ruimte voor een ander geluid, maar daar werd door de coalitie niets mee gedaan. Het heeft ook de versnippering en afsplitsing in de hand gewerkt. Met het thematisch raadsakkoord komt er ruimte voor wisselende meerderheden. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat partijen de knellende fractiediscipline makkelijker loslaten.

Dit raadsakkoord is geen einddoel, maar het begin van een proces dat leidt tot wederzijdse versterking van de representatieve én de participatieve democratie.
GB Heerenveen onderschrijft daarom het Thematisch Raadsakkoord 2018-2012 met volle overtuiging.

Klik hier om het raadsakkoord te lezen

 

 

 

Afscheid van oude vormen en gedachten

201803029-1

De eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad stond in het teken van de raadsbreed aangenomen motie van Roelf van der Woude, waarin gevraagd werd om de verkiezingsuitslag te analyseren en te overleggen over hoe een nieuw college kan worden gevormd.

Partij van de Arbeid en GroenLinks hadden al voorzetten gedaan met suggesties voor het proces.
Er lag ook een memorandum van Burgemeester Van der Zwan waarin hij een dichtgetimmerd collegeprogramma afraadt en de raad aanbeveelt meer gebruik te maken van maatschappelijke expertise, kennis en betrokkenheid. Dat werd ook ondersteund door een brief van verschillende dorpen en wijken waarin gevraagd werd om de dorpen en wijken de ruimte te geven om hun plannen te maken en zaken in eigen omgeving te regelen.
De conclusie van de besprekingen was dat informateur Otten nu eerst de ideeën over de collegevorming van alle partijen gaat inventariseren. Daarmee komen verschillende college-oplossingen in beeld. Een gebruikelijke meerderheidscoalitie, een raadsbreed collegeprogramma of een samenlevingsakkoord. Bij veel partijen was te horen dat de oude manier van collegevorming niet meer voldoet. In het vervolgtraject zal blijken of de gemeenteraad van Heerenveen echt afscheid gaat nemen van oude vormen en gedachten.