Veel inwoners zakken nu door het ijs. Kan het Noodfonds en het Budgetloket hun helpen?

Op 12 december 2022 werd in de commissie SaZa (samenlevingszaken) gesproken over hoe we onze inwoners kunnen helpen, als het gaat om ons Armoedebeleid. Het Noodfonds is er voor iedereen, met ondersteuning in natura, voor diegene die niet meer in zijn/haar dagelijkse levensonderhoud kan voorzien, aldus wethouder Sytsma. Voor meer informatie zie: https://www.heerenveen.nl/zorg-en-uitkeringen/noodfonds/
Daarnaast is er een budgetloket, een fysiek loket waar je naartoe kunt gaan. Voor de openingstijden, zie: https://www.grootheerenveen.nl/grootheerenveen/algemeen/budgetloket-van-start-in-heerenveen
Steunpunt de Barones helpt mensen die problemen of vragen hebben op sociaal-juridisch gebied, zoals met uitkeringen, belastingen, toeslagen, kwijtscheldingen, bezwaren. De Barones geeft aan (aldus wethouder Sytsma) dat het vooral voor veel ouderen problematisch wordt.

Ankie Speel stelde vragen over de toegankelijkheid van het noodfonds. Hoe worden niet-digitale inwoners geholpen? Kan er een rechtstreeks telefoonnummer komen? Kan er een fysiek Noodfondsloket komen waar onze inwoners naartoe kunnen gaan?
Wethouder Sytsma antwoordde dat er een rechtstreeks telefoonnummer komt en dat er een reclamecampagne wordt gestart. Via onze Meitinkers kunnen inwoners ook contact opnemen met het Noodfonds.
In het nieuwe jaar 2023 volgt er in de commissie SaZa een kaderstellend debat over het Armoedebeleid met als doel het vergroten van de bestaanszekerheid.

Energietoeslag voor minima

De gemeente Heerenveen is inmiddels gestart met het uitbetalen van de eenmalige energietoeslag. Tot 30 april hebben de mensen die bij de gemeente bekend zijn de toeslag ontvangen en vanaf 1 mei konden anderen, die aan de voorwaarden voldoen, een aanvraag indienen.

Namens GemeenteBelangen heeft Elly Bijlsma in de commissie SamenlevingsZaken de volgende vragen gesteld:

  • Hoeveel toeslagen zijn uitgekeerd t/m 30-4, dus aan de “bekende” mensen?
  • Hoeveel aanvragen voor de toeslag na 1-5 zijn er inmiddels ontvangen en uitgekeerd
  • Is de indruk van de gemeente dat iedereen die hiervoor in aanmerking komt de aanvraag inmiddels heeft ingediend?
  • Wordt er nog actie ondernomen om (meer) mensen te attenderen op deze regeling?

De wethouder gaf aan dat tot 30 april 1400 “bekende” mensen het bedrag hebben ontvangen. Dit zijn mensen met een bijstandsuitkering.
Vanaf 1 mei zijn 600 aanvragen gedaan, hiervan zijn er 100 afgehandeld en uitbetaald. Deze aanvragen worden eerst getoetst dus dat duurt wat langer.

De gemeentewebsite wordt erg goed bezocht, mogelijk ook door de landelijke aandacht (zo’n 600 bezoekers in een week) en ook zijn er veel telefoontjes bij het klantcontactcentrum binnengekomen (ruim 800 tot eind mei).
Er zal nogmaals aandacht aan worden geschonken middels de lokale pers. De wethouder was blij met de vragen en komt er graag later nog eens op terug om de stand van zaken door te geven.

Bijdrage huishoudelijke hulp naar draagkracht

Sinds 2020 is de inkomensafhankelijke bijdrage voor huishoudelijke hulp vervangen door een vast bedrag dat voor iedereen gelijk is, het zogeheten abonnementstarief.
Hierdoor zijn de afnames van huishoudelijke hulp flink gegroeid, met name door mensen die het zelf goed kunnen betalen. Dit kost de gemeente jaarlijks ongeveer een miljoen extra.

Elly Bijlsma wil daarom dat het college er bij het rijk op aandringt om het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp zo snel mogelijk weer te vervangen door een inkomensafhankelijke bijdrage. Een motie met deze strekking is in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie door alle partijen in de raad omarmd.
Elly zegt hierover: “Dit is een aansporing voor de landelijke politiek om de huishoudelijke hulp via de WMO weer te maken zoals die bedoeld is, namelijk een vangnet voor mensen die zelf niet in deze kosten kunnen voorzien.”

Tekorten Jeugdzorg opgelost?

begroting

Sinds de overheveling van de jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten, die tegelijk een forse bezuiniging inhield, is de jeugdzorg ook voor Heerenveen een loden last. Het is zelfs de belangrijkste reden dat de gemeente financieel op de rem moet trappen.
Met een extra bedrag van 1,3 miljard wil de Rijksoverheid nu de tekorten in de jeugdzorg aanpakken. Samen met de al toegezegde 300 miljoen komt er 1,6 miljard beschikbaar voor de noodlijdende gemeenten.
Dat heeft gevolgen voor de begrotingen van Heerenveen op korte en lange termijn en op de aangekondigde ombuigingen. Raadslid Elly Bijlsma van GB Heerenveen heeft het college gevraagd hier snel op te reageren omdat de raad binnenkort moet beslissen over de financiële planning van de gemeente.

Boodschappenaffaire schaadt vertrouwen in de overheid

begroting

Al twee jaar ligt er een vernietigend rapport van de bezwaarcommissie over een zaak die de “boodschappenaffaire” is gaan heten. De gemeente heeft zonder zorgvuldig onderzoek 14.000 euro bijstandsgeld teruggeëist van een inwoonster van Heerenveen omdat zij boodschappen van haar ouders kreeg. De vrouw werd door de commissie in het gelijk gesteld.

 

Onder de pet
Het college van B&W van Heerenveen wilde vanwege privacy eerst geen openheid van zaken geven. Pas nadat het oordeel van de commissie via de krant op straat lag, kreeg de gemeenteraad alle stukken. Privacy was dus niet de reden waarom deze informatie onder de pet werd gehouden. De zaak schijnt tot spanning tussen het college en de ambtenaren geleid te hebben, ook daarvan hoorde de raad niets. Het beeld is ontluisterend en het roept veel vragen op.
Het blijkt bovendien dat een raadslid en het college zich met de zaak hebben bemoeid. Heeft dat het oordeel van de commissie beïnvloed? Of heeft de gemeente daarop afgezien van een mogelijk beroep bij de CRvB?

Lees meer

Huishoudelijke hulp naar draagkracht betalen

huishoudelijke hulp

Sinds 2019 is het zogeheten Abonnementstarief voor Huishoudelijke Hulp ingevoerd. Sindsdien is er geen inkomenstoets meer en betaalt iedereen hetzelfde tarief. Gemeenten zagen vanaf dat moment de aanvragen voor huishoudelijke hulp enorm toenemen, met name in de groep van de midden- en hogere inkomens. Voorheen regelde die groep dat zelf, maar nu kunnen ze voor een koopje huishoudelijke hulp krijgen van de gemeente.

Lees meer

Kadernota Sociaal Domein vastgesteld

2020-02-24-Elly-kadernota-sociaal-beleid 

Op 24 februari 2020 heeft de gemeenteraad de Kadernota Sociaal Domein vastgesteld. Die zet de grote lijnen uit voor misschien wel de belangrijkste taak van de gemeente: de zorg en ondersteuning voor de inwoners.
Elly Bijlsma voerde het woord namens GB Heerenveen. Ze begon haar betoog met waardering voor de heldere en compacte nota met veel ambitie. “Daar houden we van!”

Lees meer

Bezorgd over zorgcowboys

zorgcowboys

De Leeuwarder Courant schrijft vandaag over een landelijk onderzoek naar onbegrijpelijk hoge winstpercentages van zorgbedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pointer, Reporter Radio en Follow the Money.

Lees meer

Hoe verder met Caparis?

Caparis bezoek

Met de invoering van de Participatiewet 2015 is er geen instroom meer mogelijk in de Sociale werkvoorziening. Binnenkort overlegt de gemeenteraad over de toekomst van de sociale werkvoorziening waarvoor Heerenveen samenwerkt met andere gemeenten in Caparis.

Op vrijdag 30 november heeft de fractie van GB Heerenveen een bezoek gebracht aan de afdeling foodpack van Caparis in Heerenveen.

 

Lees meer

Minder missers

Elly Bijlsma

Elly Bijlsma, de nummer 2 op de lijst van GB Heerenveen, sprak laatst een alleenstaande moeder met een kind op de basisschool. Na jaren in een uitkering kan deze moeder nu met werk en alimentatie precies rondkomen. Haar dochtertje krijgt psychische en sociale hulp.

Toen die zorg naar de gemeente overging, klopte ze aan bij een meitinker die haar verwees naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. “Ik kreeg daar een gezinswerker en ik verwachtte dat die zou kijken naar wat er nodig was in de gezinssituatie. Maar ik moest zelf alles bedenken en aangeven. Begeleiding naar de school of de psycholoog was er niet. En dat er een Sportfonds of een Leergeldregeling was, moest ik zelf ontdekken in de gemeentelijke minimagids,” vertelde ze, “ik voelde geen enkele betrokkenheid.”
Het valt Elly op dat er vaak wel gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft maar dat de ouder geen hulp krijgt om de therapie van het kind thuis te ondersteunen.
Ze vindt dat er meer aandacht moet komen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. “Als men zich vanaf het eerste contact goed laat bijstaan, dan worden veel missers voorkomen.”