VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022

LOKAAL, SOCIAAL, ONDERNEMEND

GemeenteBelangen is de lokale partij van Heerenveen.
Voor een dienstbare gemeente die naar de inwoners luistert.
Voor een inclusieve gemeente waarin iedereen meedoet en meetelt.
Voor een slagvaardige gemeente die werkt aan een duurzame toekomst.

DE LUIKEN OPEN VOOR EEN FRISSE WIND

Van oudsher volgden collegepartijen “hun college” en had de oppositie het nakijken. Op initiatief van GemeenteBelangen is de gemeenteraad vier jaar geleden een nieuwe koers ingeslagen met een Thematisch Raadsakkoord. Er is minder van tevoren vastgelegd en daardoor vindt het politieke debat vaker plaats waar het hoort: in de gemeenteraad. Het Thematisch Raadsakkoord verplicht de raad ook in gesprek te gaan met de inwoners, bedrijven en instellingen om die nauw te betrekken bij het beleid.
Hiermee zijn de luiken opengezet voor een frisse wind in de lokale politiek.

MEER ZEGGENSCHAP RAAD EN INWONERS

De ingezette vernieuwing van lokale politiek smaakt naar meer. GemeenteBelangen wil daarom vervolgstappen.
De gemeenteraad krijgt als hoogste bestuursorgaan een sterkere positie en neemt vaker het voortouw.
Er komt opnieuw een raadsakkoord op hoofdlijnen met daarin heldere doelen en meetbare resultaten. Vervolgens zoekt de raad daar geschikte wethouders bij voor een college dat minder strikt aan partijen is gebonden.
De betrokkenheid van de inwoners wordt op elk vlak versterkt met als stip op de horizon een Burgerbegroting.

MEEPRATEN VOORAF

De bewoners van dorpen en wijken weten zelf heel goed wat in hun omgeving nodig en passend is. De dorps- en wijkvisies, ooit mede door GemeenteBelangen ingesteld, zijn daarvan het tastbare resultaat. De Omgevingswet die naar verwachting in 2022 van kracht wordt belooft veel goeds: inspraak achteraf wordt meepraten vooraf, regels voor de leefomgeving worden eenvoudiger en overzichtelijker, er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Om deze beloften waar te maken is het belangrijk dat bewoners meer te zeggen krijgen over omgevingsvisies en omgevingsplannen. Daar horen ook budgetten bij. Dit wordt verankerd in een goede afspraken vooraf die de mogelijkheden van de Omgevingswet maximaal benutten.
Gemeentelijke afdelingen die met de Omgevingswet te maken krijgen, moeten weten wat er speelt in de wijken en dorpen en open staan voor bewonersinitiatieven. Ze werken intensief samen met bestaande wijk- of dorpsvertegenwoordigers. Er komen nieuwe inspraakvormen zoals burgerjury’s of brede beleids- en gebiedstafels.
Wijkteams die gericht zijn op zorg en maatschappij worden geïntegreerd met de gebiedsteams die zich richten op de leefomgeving.

HET EIGEN HUIS OP ORDE

De bezuinigingen die in de afgelopen jaren nodig waren en de uitbreiding van de taken in het sociale domein zetten de gemeentebegroting onder druk. De rekening daarvan mag niet simpelweg bij de inwoners worden gelegd.
De OZB en de andere gemeentelijke lasten stijgen niet harder dan de inflatie. Parkeren en andere tarieven mogen niet als melkkoe gebruikt worden. De gemeente moet het eigen huis op orde houden en zich richten op haar kerntaken waarbij de dienstverlenende en de beschermende taken voorop staan.
Samenwerking met andere gemeenten is waardevol als het de effectiviteit bevordert en de afstand tot de burger niet vergroot. Externe adviesbureaus worden alleen ingeschakeld als dat doelmatig en kostenbesparend is.

DE OLIFANT IN DE KAMER

Op het moment dat dit verkiezingsprogramma wordt geschreven, zijn de gevolgen van de corona crisis niet te overzien. Ook als de stembussen in maart 2022 opengaan zullen de langetermijneffecten van het virus nog niet zijn in te schatten. Maar het is wél zeker dat alle financiële vooruitzichten met een flinke korrel zout genomen moeten worden. Een sluitende gemeentebegroting kan uiteindelijk uitpakken als een fors tekort. Bij het maken van alle mooie plannen is dit de olifant in de kamer.
Inwoners en bedrijven worden heel verschillend door de coronacrisis geraakt. De gemeente, als de overheid die het dichtstbij staat, heeft hierin een speciale verantwoordelijkheid.

WONEN IS BASISBEHOEFTE

Een dak boven je hoofd, waar oud en jong zich letterlijk thuis voelt, is een basisbehoefte.
De jaarlijkse prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersgroepen worden aangescherpt zodat er voldoende aanbod in elke prijsklasse komt, evenwichtig verdeeld over de wijken de de dorpen. Voor de nieuwe Woonvisie wordt onderzocht hoe zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming ervoor kunnen zorgen dat huren en kopen betaalbaar blijven.
Experimenten en initiatieven vanuit de gemeenschap worden ondersteund. Onnodige en belemmerende regelgeving wordt afgeschaft.

ENERGIEARMOEDE BESTRIJDEN

De gemeente gaat bewoners actief helpen het energieverbruik te verminderen. Dat is de eerste en belangrijkste stap om hoge energiekosten te bestrijden.
Bestaande bouw wordt stapsgewijs en per wijk energiezuinig gemaakt. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de betrokken bewoners. Het tegengaan van energiearmoede is daarbij een hoofddoel. Nieuwbouw wordt gasloos en energieneutraal. Schone energiebronnen worden gestimuleerd.
Bij plannen voor windmolens, zonneparken of de winning van bodemschatten worden de betrokken inwoners actief en in een vroeg stadium betrokken. De plannen worden streng getoetst aan veiligheid en waarborgen voor de natuur en de maatschappelijke meerwaarde. Opbrengsten gaan het liefst naar de inwoners. Burgerinitiatieven en lokale coöperaties voor zon- en windenergie worden daarom aangemoedigd.
Afval wordt steeds meer een grondstof voor nieuwe producten. Met het Circulair Ambachtscentrum komt Heerenveen in de voorhoede van afvalscheiding en recycling. De opbrengsten daarvan komen aan de inwoners ten goede. De groene container blijft gratis want milieubewust gedrag wordt beloond. Lage afvaltarieven en een betaalbare milieustraat helpen illegaal storten voorkomen.

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

Combinatiescholen van openbaar en bijzonder onderwijs kunnen het voortbestaan van scholen veilig stellen.
Integrale Kind Centra (IKC) voor kinderen van 0 tot 12 jaar geven een stabiele basis vanaf de kinderopvang tot aan het verlaten van het basisonderwijs. Goede contacten met (jeugd)hulpverleners bieden daarna de noodzakelijke opvolging in het voortgezet onderwijs. Het breed uitrollen van IKC’s is een goede investering want die betaalt zich terug in minder kosten voor jeugdzorg.
De jeugdige inwoners moeten gezien en gehoord worden. Geef jongeren ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheden bij het inrichten van hun eigen ideeën. De gemeente zorgt voor ondersteuning met kennis, financiën of netwerkcontacten.

EEN GEZOND ONDERNEMINGSKLIMAAT

Een bloeiende en dynamische lokale economie is gebaat bij weinig bureaucratie en snelle, heldere procedures. Lokale heffingen en belastingen blijven binnen de perken ten opzichte van andere gemeenten. Het ondernemersfonds, betaald uit een opslag op de OZB, mag niet leiden tot een onevenwichtige verdeling van lasten en baten en moet daarom periodiek worden geëvalueerd.
Het midden- en kleinbedrijf is een stuwende en toekomstbestendige bron van werkgelegenheid. Bestaande bedrijven krijgen alle medewerking om te vernieuwen of uit te breiden op de bestaande locaties. Dat geldt ook voor de dorpen.

VITAAL EN DUURZAAM PLATTELAND

De agrarische sector is een belangrijke economische drager van het buitengebied en speelt een voorname rol in het beheer van het landschap. GemeenteBelangen waardeert de familiebedrijven op menselijke maat, die voedsel produceren met oog voor de gezondheid van mens, dier en milieu. In nauwe samenspraak met boeren en andere grondeigenaren wordt gewerkt aan oplossingen voor klimaat en natuur. Voor een vitaal en duurzaam platteland.

GASTVRIJ EN VITAAL CENTRUM

Met het vernieuwende participatieproject G1000 hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven plannen gemaakt voor het centrum van Heerenveen. Het centrum is immers van iedereen. Dit initiatief van GemeenteBelangen gaat een levendig centrum opleveren dat voor iedereen aantrekkelijk is, voor winkelen, ondernemen, wonen of uitgaan. Om het bezoek aan het centrum te stimuleren pleit GemeenteBelangen al lang voor blauwe zones waar men gedurende een aantal uren gratis kan parkeren. Veilige fiets- en wandelroutes en fietsstallingen maken het centrum extra aantrekkelijk en verlichten de druk van het autoverkeer.
Om de verkeersdruk in het stationsgebied te verminderen wordt de busremise naar een meer geschikte locatie verplaatst.
In woonbuurten en bij scholen wordt het autoverkeer zoveel mogelijk ontmoedigd. Op straat spelen en lopend of op de fiets naar school gaan moeten weer normaal worden.

TOPSPORT EN BREEDTESPORT

Het verder ontwikkelen van sportgerelateerde activiteiten versterkt de positie van Heerenveen als Stad van Sport. Maar niet tot elke prijs. De gemeente hoort niet financieel deel te nemen in commerciële ondernemingen als Sportstad en Thialf vanwege de risico’s voor de burgers.
Het iconische Thialf is van nationale betekenis. De rekening daarvan mag niet alleen bij gemeente en provincie gelegd worden. Het rijk, de sportorganisaties maar ook de grote sponsors dragen daarom substantieel bij aan de instandhouding en exploitatie.
Amateur sportbeoefening moet toegankelijk blijven door de gemeentelijke tarieven voor sportverenigingen betaalbaar te houden. Deze kweekvijver voor nieuw talent mag niet opdrogen. Heerenveen is sportstad voor iedereen.

CULTURELE INSTELLINGEN SAMEN STERKER

Heerenveen is rijk aan kunstzinnige en culturele instellingen. Denk aan het Posthuis, de musea en de activiteiten van Ateliers Majeur. De Openbare Bibliotheek is een publieke toegangspoort tot gedrukte en digitale informatie.
Al deze voorzieningen staan onder toenemende druk. Er is meer toekomst voor de culturele instellingen als ze zoveel mogelijk gemeenschappelijk worden beheerd. De inbreng van jong volwassenen bij programmering en nieuwe initiatieven houdt de culturele sector vitaal en toekomstbestendig.
Het culturele aanbod via scholen wordt uitgebreid zodat alle kinderen hiervan kunnen genieten.

HET GAAT OM MENSEN BIJ ZORG EN WELZIJN

De Rijksoverheid heeft veel zorgtaken overgeheveld naar de gemeenten. Omdat die ook bedoeld zijn om te bezuinigen, hebben de gemeenten een serieuze uitdaging. Kan de gemeente dat allemaal aan en is er genoeg geld? De mensen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning zijn terecht ongerust. Het vertrouwen van burgers in de overheid staat toch al onder druk. Het toeslagenschandaal en de boodschappenaffaire laten zien wat er gebeurt als mensen vastlopen in de raderen van de bureaucratie.
GemeenteBelangen wil effectieve sociale begeleiding met begrijpelijke informatie aan de poort. Denk mét de mensen waar het om gaat en niet vóór de mensen. Geen betutteling en vernederende eisen die mensen verder in de problemen brengen. De basis is vertrouwen en mensen gaan vóór de regeltjes.

ARMOEDEBELEID EN PARTICIPATIE

Wie kansen heeft op de arbeidsmarkt moet snel aan het werk. Plaatsingssubsidies en omscholingsbijdragen voor sectoren waar vraag is naar arbeid, zoals de zorg en technische beroepen, verbeteren de uitstroom uit de bijstand en bestrijden het tekort aan personeel.
Achter een aanvraag voor uitkering of steun gaan vaak meer problemen schuil. De koppeling van zorg en welzijn, armoedebeleid, jeugdzorg en ouderenbeleid maakt het mogelijk hulpvragen in samenhang aan te pakken.
De collectieve zorgverzekering voor minima blijft behouden omdat het vaak gaat om mensen met veel zorgkosten.

AANPASSEN AAN VERGRIJZING

Ouderen vormen een kwart van de bevolking en hun aandeel groeit. Dat vraagt om extra aandacht voor ouderen. Een van de wethouders gaat speciaal letten op hun specifieke behoeften en belangen.
Zelfstandigheid en keuzevrijheid voor ouderen op het gebied van wonen, zorg en mobiliteit is een groot goed, evenals de beschikbaarheid van voorzieningen. Niet alleen woningen, maar ook de woonomgeving, zoals wijken en openbare voorzieningen, moeten aangepast zijn aan de veranderende behoeften.
Mantelzorgers verdienen steun en goede randvoorwaarden zodat zij hun goede werk kunnen volhouden.

INCLUSIEVE SAMENLEVING

Veel islamitische inwoners voelen zich meer verbonden met hun woonplaats dan met het land van herkomst van hun voorouders. Dat blijkt uit de wens om hier begraven te worden. Daarom wil GemeenteBelangen verruiming van de mogelijkheid voor eeuwigdurende grafrust tegen betaalbare tarieven.
Inclusieve wijken, waarin mensen met verschillende achtergronden samenwonen in plaats van in aparte wijken, zijn belangrijk voor het behoud van een sociale samenleving waarin iedereen prettig woont.

KOESTER DE VRIJWILLIGERS

Een belangrijk deel van de hulpverlening wordt uitgevoerd door vrijwilligers, de smeerolie van de samenleving. Je vindt ze bij de brandweer, de dierenambulance, de (mantel)zorg, het sociaal maatschappelijk werk, het buurtwerk en op nog veel meer plaatsen. De gemeente ondersteunt de hulpverleners met een speciaal loket voor informatie en administratieve diensten.
Ook dorpshuizen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen draaien op vrijwilligers. Zij vervullen een sleutelrol in de samenleving en krijgen daarvoor subsidies. Maar die steun wordt door de OZB weer afgeroomd. GemeenteBelangen wil daarom een einde aan deze “vrijwilligersbelasting”.

RECREATIE EN NATUURBEHOUD

Heerenveen heeft niet alleen prachtige natuurgebieden, maar eigenlijk is het hele buitengebied de moeite waard. Zowel inwoners als toeristen moeten daarvan kunnen genieten, wandelend, op de fiets en per boot. Regelmatig onderhoud van fiets- en wandelpaden hoort daar ook bij. Recreatie zorgt bovendien voor werkgelegenheid bij de horeca, boeren met streekproducten en minicampings.
Het groen in de gemeente dient onderhouden te worden. Ook om exoten (invasieve plantensoorten) tegen te gaan. Deze veroorzaken schade aan natuur, economie, en veiligheid of gezondheid van mens en dier.
De gemeente Heerenveen is rijk aan cultuurhistorische elementen. Die zijn het waard om te bewaren en zichtbaar te houden.

Vastgesteld op de ledenraad van GemeenteBelangen Heerenveen, 15 december 2021